Åldrande, död och anhörigskap av Anna Whitaker

Vad innebär det att leva, åldras och dö på ett äldreboende? Vad betyder platsen för en gammal människas upplevelser av vardagen? I Åldrande, död och anhörigskap diskuteras och analyseras åldrande och död såsom det gestaltar sig på ett äldreboende. Det centrala temat i boken är anhörigskapet - de anhörigas erfarenheter och behov. Vad innebär det att vara anhörig till någon som under många år bor och vårdas på ett äldreboende? Vad gör anhöriga, och vad betyder deras insatser och engagemang? Vilka roller och relationer uppstår mellan anhöriga och personal? Hur kan anhöriga få stöd? Under de senaste decennierna har vården av äldre i livets slutskede samt anhörigas roll som hjälpgivare blivit föremål för ett ökat engagemang. Samtidigt ställs personal inom äldreomsorgen inför ökade krav på en "god" eller "värdig" vård av äldre under livets slutskede. Anhöriga har höjda och delvis nya förväntningar på delaktighet, insyn och stöd. I den här boken diskuteras hur bemötandet av anhöriga samt omsorgen av äldre, svårt sjuka och döende kan utvecklas. Åldrande, död och anhörigskap riktar sig främst till universitets- och högskolestuderande inom socialt arbete, social omsorg och vård, samhälls- och beteendevetenskap, liksom till yrkesverksamma inom fältet. Anna Whitaker är fil dr i socialt arbete och verksam som forskare vid Institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet

ISBN: 9789140665751

Provläs boken