Design för lärande – ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander, Gunther Kre

Vilka och vems behov ska dagens utbildning svara upp mot? Vad är väsentliga kunskaper i ett föränderligt samhälle och hur sker lärande i och utanför skolan? Hur kan och bör kunskap kommuniceras och bedömas? Skolan är den plats där traditionella mönster bryts mot nya sätt att skapa kunskap och kommunicera. Men skolan är långt ifrån på väg att förlora sin position i samhället - snarare blir skolan en arena för debatt och förhandling kring kunskapsbildning och olika sätt att representera och gestalta världen. Mot denna bakgrund bidrar boken till att omformulera perspektiv och utveckla en ny förståelse av lärande, kommunikation och meningsskapande. Den ger en ny inramning och bidrar med nya begrepp och redskap för att förstå och positivt bidra till utvecklingen av nya kommunikationsmönster och ny kunskapssyn. Boken har följande upplägg: 1. Varför denna bok nu? Mot en ny förståelse av lärande. 2. Meningsskapande, lärande och kunskapsbildning. Skolans nya roll. 3. Den lärande individen som designer - och läraren som designer. Nya positioner och roller, nya mönster för auktoritet och makt. 4. Lärande och kommunikation, inom och utanför skolan. Att överbrygga en destruktiv klyfta. 5. Uttryckssätt, representationsformer och kunskapspraktiker - att skapa mening, att skapa kunskap. 6. Utvärdering och bedömning av lärande - att förstå tecken på lärande. 7. Lärandets grundprinciper - en sammanfattning. Boken vänder sig till lärarstuderande och färdiga lärare. I samma serie ingår Design för lärande (2008) och Design för lärande i musik (2010)

ISBN: 9789113022956

Provläs boken