Läs med flyt Läs med flyt – Ett målmedvetet arbetssätt för att utveckla läsförståelsen …

Elever behöver strategier för att förstå text. I Läs med flyt finns kopieringsunderlag som ger dina elever möjlighet att testa olika strategier för läsning. Elever behöver strategier för att förstå text. I Läs med flyt finns kopieringsunderlag som ger dina elever möjlighet att testa olika strategier för läsning. Genom att använda sig av dessa strategier utvecklar eleven såväl läsfl yt som läsförståelse, samtidigt som eleven blir en mer kreativ och konstruktiv läsare. Läsningen och arbetet med kopieringsunderlagen kan med fördel ske i grupp, så att eleverna tillsammans kan diskutera det de läser. Det går även utmärkt att använda materialet för enskilt arbete. Läs med fl yt är inte bunden till några specifi ka boktitlar och den lämpar sig för olika textgenrer. Materialet vänder sig till lärare som arbetar i åk 21;6

ISBN: 9789127419421

Provläs boken