Ekengrens svenska (reviderad) Ny upplaga, Språkbok A+B av Hans-Eric Ekengren, Brita …

REVIDERAD UPPLAGA! I Ekengrens svenska står litteraturen i centrum. Ekengrens svenska präglas av författarparet Ekengrens genuina kunskaper och aktiva engagemang. Nu har deras populära böcker reviderats och utökats, samtidigt som bokpaketet byggts ut med två omfångsrika och moderna antologier. Litteraturbok 1 och 2 Litteraturböckerna är "allt-i-ett-böcker". De skönlitterära texterna kopplas direkt till respektive litteraturhistoriskt och berättande textavsnitt. Resultatet blir en litteraturhistoria och en textantologi i samma bok. Bakom varje skönlitterär text finns både en författare och en tidsepok. Nu vävs dessa trådar samman för eleven på ett pedagogiskt sätt. Detta gör litteraturen levande för eleverna och de minns bättre vad de har läst. Litteraturbok 1 inleds med ett kapitel om världens myter, med tonvikt på skapelsemyterna, därefter följer ett kapitel om Bibeln innan presentationen av västvärldens litteraturhistoria från antiken till och med romantiken tar vid. Varje skönlitterär text följs av samtalsfrågor som vidgar diskussionerna från texten och får eleven att se samband mellan litteratur och det egna livet. Spännande uppslag inleder och avslutar varje kapitel, som intresseväckande introduktioner till en epok respektive omfattande uppgiftsuppslag med Skriv- och Gå vidare-uppgifter. Uppslaget är brett: här finns något i alla svårighetsgrader och med olika infallsvinklar. Varje kapitel innehåller boktips för den som vill läsa vidare. Litteraturbok 2 är uppbyggd på samma sätt. Den tar upp tråden vid realismen och naturalismen och fortsätter fram till vår tid. Litteraturbok 2 speglar den spännande utvecklingen under 1800- och 1900-talet och många av vår tids stora författare presenteras, både med skönlitterära texter och fylliga presentationer. Litteraturbok 2 består av kapitlen Realismen och naturalismen, Åttiotal, nittiotal och sekelskifte, 1900-taletförändringens tid, Svenskt 1900-tal och Poesin lever! Nya avsnitt efter revideringen är bl a Svenska barn- och ungdomsförfattare, Astrid Lindgren, Modernismen: med en introduktion till kubism, surrealism, dadaism, futurism etc, Vår tids arbetarförfattare, James Joyce, Gertrude Stein och "den förlorade generationen", Nelly Sachs, Marguerite Duras, Den magiska realismen och mycket mer. Boken avslutas med ett urval poeter från skilda tider och olika länder, men med tonvikt på det svenska. Litteraturböckerna är rikt illustrerade och rymmer ett inspirerande bildmaterial. Textbok A och B Textböckerna kan användas fristående från Litteraturböckerna eller komplettera dem. Textbok A inriktar sig på elevernas muntliga och skriftliga produktion med moderna och klassiska texter hämtade från både skönlitteratur och sakprosa. Textbok A har följande kapitel: Myter, Sagor, Poesi, Låttexter, Noveller och Romaner. Här finns bland annat en liten rockhistoria med texter av Robert Johnson, The Beatles, Bob Dylan, Sex Pistols, Lars Demian, Suzanne Vega, Nationalteatern och Latin Kings. Textbok A innehåller också ett stort antal kreativa övningar. Fristående finns dessutom Livsviktigt, olika avsnitt för samtal och reflektion över existentiella och etiska frågor. Textbok B är indelad i tre kapitel: Att studera skönlitterära texter, Att studera bilder och Moderna berättare. Att studera skönlitterära texter innehåller en översiktlig presentation av de olika litteraturvetenskapliga inriktningarna från Platon och Aristoteles till hermeneutik och feministisk litteraturteori. Denna introduktion följs av exempel på litteraturanalys och litteratursamtal. Här finns också ett stort antal textfrågor. Att studera bilder visar olika exempel på hur bilder påverkar oss i vår vardag: nyhetsbilder, reportagebilder, reklam etc. Här finns också en konstanalysmodell och en bildbank, med fotografier och målningar att inspireras av och analysera. Kapitlet Moderna berättare utgör huvuddelen av boken. Det innehåller aktuella texter av författare från Sverige som Majgull Axelsson, Alexander Skantze, Kerstin Ekman, Klas Östergren, Oline Stig, och från andra delar av världen som Peter H¿eg, Nick Hornby, Zadie Smith och Hector Mcdonald. Textbok B vill uppmana eleverna att reflektera, filosofera och diskutera kring olika ämnen. Boken lämpar sig utmärkt för arbete i seminarieform, där eleverna tränas att ställa egna tolknings- och värderingsfrågor. Språkböckerna Språkbok A+B och Språkbok C bildar tillsammans med Litteraturböckerna ett komplett läromedel i svenska. Språkbok A+B innehåller bl.a. kapitlen Effektiv studieteknik, Ordförrådet, Tala, Skriva, Ordbildning, Massmedier och argumentationsteknik, Skriftens historia och Språk och människa. Eleverna får handfast undervisning och kreativa arbetsuppgifter: t ex om faktasökning på Internet, skapandet av webbsidor, hur man skriver reportage, projektarbeten och kåserier, kroppsspråk och retorik, runstenarnas hemlighetsfulla innehåll och om hur man ser kritiskt på massmedia. Språkbok C är under revidering.

ISBN: 9789127595224

Provläs boken