Global ekonomi. En introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi av Claes Berg

Global ekonomi baseras på erfarenheter från många länder och från det globala ekonomiska systemet. Den andra upplagan av Global ekonomi är kraftigt omarbetad och uppdaterad. De senaste forskningsrönen i nationalekonomi beskrivs här på ett begripligt sätt. En stark empirisk och historisk förankring ökar förståelsen av hur teorier kan användas för att förklara verkligheten exempelvis varför aktiekurserna varierar eller varför det finns stora skillnader i levnadsstandard mellan olika länder. Till detta kommer att ekonomisk-politiska slutsatser genomgående spelar en viktig roll för analys av åtgärder mot miljöförstöring, arbetslöshet, inflation, finansiella kriser, genusgap och andra hinder för ekonomisk utveckling. I andra upplagan ges en utförlig uppdatering av finanskrisen som började i USA, spreds till många länder och nu utvecklats till en skuldkris i Europa. Flertalet kapitel är uppdaterade, så som genusgapens förändring i Sverige och andra länder, de globala koldioxidutsläppens fördelning mellan länder samt slutsatserna av klimatmötet i Durban. Till detta kommer nya forskningsrön om hur välfärd kan mätas. BRIC-ländernas (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) roll i världsekonomin har ökat snabbt under det senaste decenniet, vilket också beaktas mer utförligt i denna upplaga. Dessutom fördjupas analysen av den globala ojämlikheten. Boken ger ett betydligt bredare perspektiv än traditionella läroböcker i nationalekonomi. Den är skriven utan användning av komplicerade matematiska formler för att underlätta förståelsen av ekonomisk vetenskap hos samhällsintresserade medborgare. Claes Berg är fil.dr i nationalekonomi. Han har lång erfarenhet av undervisning i samhällsekonomi och har också varit verksam som lärare och biståndskoordinator i södra Afrika. Som Riksbankens chefekonom var han en av arkitekterna bakom utformandet av den svenska penningpolitik som bidrog till återhämtningen efter den djupa krisen i början av 1990-talet. Han har deltagit i arbetet med att ta fram strategin för Europeiska centralbanken och varit konsult åt centralbanker i Asien, Afrika och Latinamerika. Han är rådgivare åt Riksbanksledningen och svensk representant i den penningpolitiska kommittén i det europeiska centralbankssystemet. För mer information kring Claes Berg och Global ekonomi kan du besöka hans hemsida www.globalekonomi.se. Där finns även undervisningsmaterial

ISBN: 9789186949082

Provläs boken