Sociala relationer i arbetslivet av Annika Härenstam, Eva Bejerot

Sociala relationer i arbetslivet - studier från föränderliga arbetsplatser Sociala relationer är nödvändiga för att vi människor ska förstå och hantera vår omvärld. Därmed är de också nödvändiga för att kunna utföra ett arbete. Att ingå i en social gemenskap är för många en av de viktigaste drivkrafterna för att arbeta. I kontakter med chefer, kollegor och kunder får vi bekräftelse och uppskattning när vi gör något bra, och vi får också veta om vi gör något mindre bra. Men när arbetslivet organiseras på nya sätt förändras även relationerna. I den här boken belyser flera studier från olika forskningsdiscipliner hur ett föränderligt arbetsliv påverkar oss. Sammantaget visar de att en tydlig struktur och kollektiv gemenskap blir än viktigare under sådana omständigheter. Individer som ingår i en sådan gemenskap har större möjligheter att möta utmaningar i arbetslivet på ett konstruktivt sätt. Boken visar också hur organisationer och företag kan skapa förutsättningar för goda sociala relationer. I flera av bokens kapitel finns faktarutor där de metoder som använts i forskningen beskrivs mer generellt. Det gör att boken även kan användas som fördjupning inom samhällsvetenskaplig metod. Boken vänder sig främst till studenter på högskolenivå inom områdena personal, arbetsliv och organisation, men även andra som intresserar sig för arbetslivets förändring, exempelvis inom HR-avdelningar, företagshälsovård och fackliga organisationer, kan ha stor nytta av boken. Annika Härenstam är arbetspsykolog och professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Eva Bejerot är docent i arbetsvetenskap och verksam som forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Bokens författare är alla väl etablerade forskare inom sina respektive områden

ISBN: 9789140668233

Provläs boken