Barn i början Barn i början : Språkutveckling i förskoleåldern av Monica Westerlund

Aktuell och praxisnära forskning inom pedagogik Inspirerar och höjer kompetensen hos lärare och lärarstudenter Väcker debatt inom lärande Boken vänder sig till dig som vill veta hur barn utvecklar språk och vad man kan göra för att stimulera utvecklingen. Förskollärare och andra som arbetar med barn, men också föräldrar, moroch farföräldrar har alla något att hämta i denna bok, som 1; med många illustrativa exempel 1; beskriver språk utvecklingen från nyföddhetsperioden fram till skolstart. I text och bild beskrivs hur språket utvecklas ur språkförståelse, kommunikationslust och kroppsspråk samt genom samspel och samtal med lyssnande vuxna. Här behandlas allt från motorikens och sinnenas betydelse till lekens, berättandets, böckernas och dataspelandets inverkan på språkutvecklingen. Vidare får man följa hur barnets språkbygge avancerar från situations anpassad förståelse till artikulationsförmåga samt hur ordförråds- och språkljudsutvecklingen går till. I redogörelsen för utvecklingen av språkets olika delar framhåller för fattaren att den oro som många känner över att barn inte "pratar rent" oftast är obefogad. Däremot kan t.ex. svårigheter med bristande kommunikationslust redan i tidig ålder vara tecken på ett allvarligt problem. I anslutning till bokens olika teman ger författaren tips om praktiska övningar och även förslag på fördjupningslitteratur

ISBN: 9789127412576

Provläs boken