Bemötandeboken av Per Echeverri

I snart sagt alla sammanhang talas det om vikten av det goda bemötandet, allt från barndomens uppmaningar "uppför dig nu!" till senare propåer om uppförandekoder i yrkeslivet. Ändå är det få som kan förklara vad det innebär mer konkret. Bemötande ses som centralt för alla mellanmänskliga relationer, i yrkessammanhang såväl som på det privata planet. Men hur vet jag att jag uppvisar ett gott bemötande? Vem avgör om det är gott eller dåligt? Jag själv eller andra i min omgivning? Finns det någon mall man kan följa? Hur gör vi när vi "producerar" gott och dåligt bemötande? Detta är frågor som den här boken vill besvara. Bemötandeboken lyfter i första hand fram mötet mellan människor, ansikte mot ansikte eller via telefon. Den betonar särskilt beteende- och upplevelsedimensionen, det vill säga hur man faktiskt gör när man bemöter och hur det upplevs av den som blir bemött. Teman som boken behandlar är bemötande som process, bemötandets olika faser, bemötandestilar, innebörder och tillskrivning, det talade språkets egenskaper, bemötandets multimodala kommunikation ("kroppsspråk"), inre motivation, bemötandekompetens, människosyn samt en hel del tips på vad man kan göra för att förbättra sitt bemötande. Boken bjuder på många illustrativa exempel. Bemötande diskuteras också i relation till huruvida det sker i en kommersiell kontext, som del av myndighetsutövande eller i ett privat sammanhang. Boken är tänkt att användas i högskoleutbildning och fortbildningssammanhang

ISBN: 9789113026091

Provläs boken