Företagaren. Sanningens minuter av Arne Söderbom, Svante Leijon

I boken understryks vikten av att lära känna verklighetens företagande. Författarna tar i denna bok ett konkret avstamp rakt in i det verkliga och dynamiska livet i en företagares inre värld genom att beskriva dennes verksamhet i romanform. Vi möter entreprenören Esbjörn Järfeldt, hans företag och den företagsamhet som för de flesta ickeföretagare ofta är förhållandevis vag och okänd. En successiv referensram som handlar om vad som är byggs upp. Det vill säga vad som i realiteten händer i affärer och i en verksamhet där entreprenören bland annat strävar efter tillväxt, förändring och personlig framgång. Handlingen i boken är hämtad ur verkliga livets entreprenörskap där ett antal kända och mindre kända entreprenörers strategiska handlingar stått som modell. Romanens konkreta text bemöts efter respektive kapitel av teorireflektioner som diskuterar innehåll och konsekvenser om vad som kan uttolkas och förstås i ett företagsekonomiskt perspektiv. Framgångsrik utveckling, komplexa överlevnadsproblem speglas och relateras till entreprenörskapets spännande men ofta turbulenta obalanser. Kopplingarna mellan reell verksamhet och teorireflektioner diskuteras i bokens senare kapitel där läsaren får möjlighet att reflektera över praktik och vetenskapliga synpunkter. Boken vänder sig till olika utbildningar i företagsekonomi där man har en önskan att förstå hur ett företagande och en företagare kan fungera. För praktiker är detta en lärobok om att kunna nicka ja till i många situationer som uppkommer i en verksamhet, men också att lära nytt och kanske lära om och reflektera runt. Till boken kommer det att finns en nedladdningsbar lärarhandledning som ska vara ett verktyg för att göra boken mer tillämpad i undervisningen. Arne Söderbom är docent i företagsekonomi och arbetar med redovisning och ekonomisk styrning vid Högskolan i Halmstad. Han forskar inom området ekonomistyrning och entreprenörskap. Svante Leijon är docent i företagsekonomi och arbetar med HRM-frågor och organisation vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han forskar inom organisation, HRM och entreprenörskap

ISBN: 9789186949075

Provläs boken