Perspektiv på manlighet och heder av Mehrdad Darvishpour, Arhe Hamednaca, Hanna Cinthio, …

Hur kan vi förstå det våld och förtryck som utövas av män i hederns namn? Vilka mekanismer är det som ligger bakom? I denna antologi belyser sex författare ämnet ur olika perspektiv, såväl teoretiska som praktiska, på strukturell nivå och på individnivå. Boken tar upp bland annat religionens betydelse, skambegreppet och formandet av identitet och könsroller. Den belyser också olika konsekvenser som migration kan föra med sig och sätter hederstänkandet i relation till det svenska samhället. Perspektiv på manlighet och heder bidrar till förståelse och visar även rent konkret hur man kan öka möjligheten för män att välja jämställdhet och demokratiska värderingar framför förtryck. Boken riktar sig till studerande och praktiker inom socialt arbete och till andra som är intresserade av heder, jämställdhet och integration.    

ISBN: 9789172056787

Provläs boken