Försokratikern Sapfo och andra studier i antikt tänkande av Jesper Svenbro

I motsats till den gängse uppfattningen menar Jesper Svenbro att mytskapandet fortsätter med stor vitalitet också efter försokratikernas framträdande, in i efterklassisk tid och kanske också i modern tid. Den skarpa gränsdragningen mellan mythos och logos framstår som allt mer tveksam. Det rör sig alltså om ett studium av den mytiska berättelsens poetik. I en för boken typisk vänding visar Svenbro till exempel hur namnet Orfeus tycks ha genererat hela scenariot till den berömda berättelsen om nedstigandet i dödsriket: orfanós betyder inte bara »föräldralöst barn» utan också »änkling», órfne betyder »mörker, i synnerhet dödsrikets», orfós är slutligen namnet på en fisk som bland annat har den egenskapen att den lever extremt länge efter att ha styckats. Hela berättelsen om Orfeus nedstigande till dödsriket på jakt efter sin döda hustru Euridike, om hur han misslyckas med att återföra henne till livet och ljuset och om hur hans huvud, efter att han slutligen slitits i stycken av de vilda backanterna, sjungande driver över havet ända till Lebos stränder skulle alltså rymmas i, och frambringas av, namnet Orfeus. »I experimentellt syfte har jag», skriver Svenbro, »testat denna approach i en serie undersökningar där egennamnet är utgångspunkten - till exempel 'Kerambos' som visar sig förklara hur lyran uppfanns eller 'Ajas' vars självmord finns inskrivet i hans eget namn. Det är välbekant att grekernas egennamn för det mesta är sammansatta av semantiskt identifierbara element, som tillsammans tar formen av ett slags utsaga, även om denna utsagas syntax karakteriseras av stor öppenhet. Men boken innehåller också skarpsynta betraktelser över bland annat perceptionens problem och vad antik filosofi har att lära oss om detta i dag samt över offrets roll i det grekiska tänkandet - och hur denna har missförståtts.» Svenbros sätt att arbeta, som förenar stor filologisk kunskap med uppfinningsrik hermenutik och teoretisk öppenhet är utmärkande för den forskningsmiljö i Paris, Centre Louis Gernet, där Svenbro varit verksam som lärare och forskare under de senaste trettio åren. Boken är den första större samlade presentationen av Svenbros teoretiska verk på svenska.

ISBN: 9789197684224

Provläs boken