Geriatrik av Wallis Jansson, Britt Almberg

Samtidigt som befolkningen ökar åldras den också. Detta är ett globalt fenomen och omfattar både industri- och utvecklingsländer. Den grupp som står för den kraftigaste ökningen är de s.k. äldre äldre: de personer som är 80 år och däröver. Det är under denna fas i livet som man i större utsträckning kan iaktta att åldersförändringar och olika sjukdomar blir vanligare. Följaktligen är det de mycket gamla som har det största vårdbehovet. Äldre personer är och kommer i framtiden att vara en viktig målgrupp för alla som arbetar inom vården. Därför är kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar viktiga. Geriatrik handlar om vad som kännetecknar det normala åldrandet, fysiologiskt, psykologiskt och socialt. Den beskriver även orsak, symtom, behandling och omvårdnad vid normalt förekommande sjukdomar hos den äldre människan. Ett stort avsnitt berör demenssjukdomar, som betraktas som 2000-talets stora folksjukdom. Ett annat kapitel handlar om olika sätt att kommunicera med svårt sjuka äldre personer. Anhörigas roll inom äldreomsorgen samt deras behov av stöd betonas.

ISBN: 9789147058556

Provläs boken