Småbarnspedagogik och praktikberättelser av A T Fennefor, K E Jansen

De yngsta barnen i förskolan har en myllrande och livlig gemenskap. Här finns otaliga berättelser att hämta som belyser yrkesrelaterade och spännande teman. I den här boken analyseras dessa praktikberättelser för att få fram kunskap som belyser och diskuterar etablerade föreställningar om lek, vardagsrutiner, samspel och lärande, didaktik samt medverkan och demokrati. Småbarnspedagogik bidrar till en ökad kunskap om det småbarnspedagogiska området och till att fler får insikt om de allra yngsta barnens aktiva deltagande och medverkan i sitt eget och andras liv. Anne Tove Fennefoss och Kirsten E. Jansen är båda lektorer i pedagogik vid Universitetet i Agder i Norge. De undervisar i småbarnspedagogik inom förskollärarutbildningen och forskar om de yngstas medverkan i förskolan. Översättning: Hans Magnusson Fackgranskning: Annika Månsson, lektor i pedagogik vid lärarutbildningen, Malmö högskola

ISBN: 9789140667762

Provläs boken