Universitetspedagogik av Maja Elmgren, Ann-Sofie Henriksson

Äntligen finns en svensk allt-i-ettbok som behandlar pedagogik ur den praktiskt verksamma lärarens perspektiv! Boken kan användas både inom universitets- och högskolepedagogisk utbildning och för enskilda lärares kompetensutveckling. Det är vad studenterna gör som har störst betydelse för lärandet. Studenterna skapar sina egna kunskapsstrukturer i samspel med andra, och att lära innebär också att förändras som människa. Lärarens uppgift är att skapa goda förutsättningar för studenternas lärande genom sådant som välavvägda utmaningar, stöd i lärprocessen och konstruktiv återkoppling. Som lärare i högre utbildning behöver man ha ett integrerat perspektiv där kunnandet rymmer kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och förtrogenhet. Först när alla dessa delar kopplas samman kan lärare uppnå den kompetens man kallar pedagogisk skicklighet. Författarna ger utifrån sin erfarenhet och aktuell forskning en utgångspunkt för reflektion kring undervisningspraktiken. Exempel ur innehållet: · Hur kan jag bli mer effektiv i min lärarroll? · Hur kan jag skapa ett gott diskussionsklimat? · Hur sätter jag in min undervisning i en helhet? · Hur kan jag variera examinationen för att stödja ett gott lärande? · Hur hittar jag ledtrådar för att utveckla min undervisning? Förhoppningen är att denna bok ska bidra till att lärare i högre utbildning kan känna ökad säkerhet i sin roll samt glädje i mötet med studenterna

ISBN: 9789113022970

Provläs boken