Att förstå världen – Internationella relationer ur skilda perspektiv av Örjan Appelqvist

Hur ska vi förstå världen? Vilken roll spelar den "fria marknaden" och vilken makt har enskilda stater? Frihandel och social utveckling: hör de samman eller är de ett motsatspar? Vi människor betraktar världen med olika glasögon. Örjan Appelqvist följer hur olika grundläggande synsätt har utvecklats historiskt. De präglar även idag vårt seende. De synsätt som presenteras är inte bara de vanligen dominerande, dvs. olika varianter av realism och liberalism, utan även genus- och världssystemperspektiv ges ett stort utrymme. Boken avslutas med de senaste årtiondenas stora debatter om världsekonomin. Den internationella finanskris som utlöstes 2008, med sitt vindlande samspel mellan lokala bostadsaffärer och globalt agerande fondmäklare, förklaras. Läsaren får på så sätt fler ingångar till de debatter som startade då - och som kommer att prägla börs- och nyhetssidorna många år framöver. Läsaren möter filosofiska grundfrågor att reflektera över. Boken vill förmedla övertygelsen att olika, sinsemellan oförenliga, "sanningar" behövs för att vi ska förstå världen och den plats vi själva tar. Boken vänder sig till både studerande och en bred allmänhet som är intresserad av ämnet internationella relationer. Örjan Appelqvist är docent i ekonomisk historia och har undervisat i kurser i internationella relationer vid Stockholms universitet.

ISBN: 9789176566831

Provläs boken