Utbildningsvetenskap för förskolan av Bim Riddersporre, Sven Persson

I Utbildningsvetenskap för förskolan beskrivs en förskola med nya förutsättningar och möjligheter. Boken tar avstamp i omställningen från en social och omsorgsinriktad verksamhet till en förskola med inriktning mot utbildning. Del I fokuserar på förskolans väg som en utbildningsinstitution med förtecken av kunskapskonstruktion, ämnesdidaktik, omsorg och betydelsefulla relationer. Begrepp som internationalisering, demokratisering, mätbarhet, effektivitet och marknadstänkande förs fram som nutida tendenser. Mot bakgrund av förskolans historia diskuteras de nya utmaningar som dessa tendenser kan innebära. Del II fokuserar på förskolans innehåll och dess didaktiska frågor. Utifrån svensk och internationell forskning ges konkreta exempel på vad ett utbildningsvetenskapligt perspektiv kan innebära för förskolans innehåll: matematik, naturvetenskap, språkliga aktiviteter, läs- och skrivprocesser, historia, estetiska processer, lek samt barns infl ytande förs fram som viktiga områden. Del III beskriver och problematiserar förskolans styrning och de ramar som omgärdar förskolans verksamhet. Här läggs ett ledningsperspektiv på de utbildningsvetenskapliga utmaningarna. Förskolan som en arena för bedömning och dokumentation analyseras ur ett styrningsperspektiv. Slutligen diskuteras förskolans fysiska miljö både som en avspegling av synen på barn och som en viktig förutsättning för verksamheten. Målgrupp: utbildning och fortbildning av förskollärare samt studenter inom utbildningsvetenskap med inriktning mot de yngre barnen. Boken riktar sig även till förskolechefer samt barn- och skolpolitiker

ISBN: 9789127121119

Provläs boken