God läsutveckling Studiehandledning till , Fortbildning i grupp av Eva Fylking

Detta är ett kartläggnings-/diagnosmaterial för den första läsutvecklingen. Lärare som noga följer sina elevers utveckling med formella och informella metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar tid och kraft åt detta. Läsningens fem dimensioner God läsutveckling innefattar bl a fem dimensioner, som alla samspelar: Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. I början av barnets läsutveckling står fonologisk medvetenhet och ordavkodning i fokus – liksom alltid läsförståelse och läsintresse! Flyt i läsningen uppnår eleven när grunden är ordentligt lagd. Ibland kanske eleven går framåt i en eller ett par dimensioner medan han/hon kanske stannar upp i en annan. Förklaringar och övningar Varje steg i de olika dimensionerna förklaras utförligt och till de flesta stegen finns metodiska övningar för att stimulera utvecklingen och förhindra att eleven kör fast. Här är materialet mycket konkret och ger många exempel på övningar. Varje elev synliggörs Varje elevs läsutveckling synliggörs genom att läraren (enskilt och tillsammans med eleven) kartlägger och på ett schema markerar hur den framskrider. Läraren skapar således en läsprofil för varje elev och får ett fungerande instrument för att planera sin undervisning. God läsutveckling är inget mindre än en grundlig och konkret kurs i läsutveckling! Materialet innehåller två kopieringsunderlag för kartläggningen, ett för läraren och ett för eleven. Här finns alla fem dimensionerna med alla stegen i läsutvecklingen tydligt angivna. Författare: Professor emeritus Ingvar Lundberg, vår nationellt främste läsforskare och internationellt i frontgruppen på läsforskningens område. Katarina Herrlin, lågstadielärare och universitetsadjunkt. NYHET! STUDIEHANDLEDNING Nu finns Studiehandledning till God läsutveckling – Fortbildning i grupp. Häftet är tänkt för studiecirklar. Man träffas 5 gånger. Att tillsammans med intresserade kollegor studera och diskutera nya pedagogiska rön är ovärderligt i dagens skola. I en grupp finns en stor mängd kunskaper och erfarenheter på många olika plan. Här finns möjlighet att studera, diskutera och integrera nya insikter. Författare Eva Fylking är lågstadie- och speciallärare och dyslexipedagog.

ISBN: 9789127723078

Provläs boken