Små barns delaktighet och inflytande av Nina Johannesen, Ninni Sandvik

Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska kunna få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av "mellanrummen" - de tillfällen som ofta förbises. Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, - den norska "rammeplanen" och den svenska läroplanen för förskolan, genom bearbetning av Inga-Lill Emilsson vid Karlstads universitet. Priset gäller för varje separat artikel i serien

ISBN: 9789147094127

Provläs boken